Vedtekter med endringer gjelder fra 29. februar 2016, med siste endringer fra august 2019

VEDTEKTER

§ 1 FORENINGEN SITT NAVN OG FORMÅL

Navn

§1.1 Foreningen sitt navn er: Mauseidvåg Båtforening.

Formål

$ 1.2 Mauseidvåg Båtforening er en allmennyttig, ikke-kommersiell demokratisk medlemsforening, som har som mål å opparbeide båtplasser, samt drift av foreningen sitt anlegg til beste for medlemmene på en slik måte at der blir et miljø der medlemmene kan samles og trives.
§ 1.3 Ivareta medlemmene og allmennhetens interesser og retter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annet privat fritidsbasert bruk.
§ 1.4 Samarbeide med andre private organisasjoner og offentlige styresmakter til å fremme båtlivet og båtfolket sine interesser. Foreningen sitt formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke blir avsatt til framtidig oppfylling av foreningens formål, bare disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.
§ 1.5 Videre arbeide for andre saker som har naturlig tilknytning til foreningen.
§ 1.6 Ledere av alle komiteer og utvalg er ansvarlige for å rapportere til styret om sitt arbeid. Dersom det er vesentlige saker som dukker opp, skal lederen for styret bli informert om dette uten ugrunnet opphold.
§ 2 MEDLEMSKAP

Innmelding

§ 2.1 Alle som ønsker det, kan bli medlemmer i foreningen. Medlemskapet gjelder fra det tidspunkt kontingent er betalt.

Medlemstyper

§ 2.2 Foreningen har 2 forskjellige medlemstyper, og medlemmene velger selv hva kategori de hører til. A- medlem, medlem som har båtplass og deltar i vakthold og dugnad. B- medlem, medlem som ikke har båtplass.

Ansvar og plikter

§ 2.3.1 Medlemmene er ikke økonomisk ansvarlige for annet enn kjøpesum for egen båtplass i foreningen.
§ 2.3.2 Medlemmene må regne med å ta på seg tillitsverv.
§ 2.3.3 Medlemmene skal rette seg etter de vedtekter og regler som til enhver tid er gjeldende for foreningen.
§ 2.3.4 Hvert medlem er ansvarlig for selv å varsle foreningens styre om forandring av postadresse, telefonnummer og E-postadresser, da dette er foreningens mulighet til å varsle om møteinnkallinger og for eksempel kritiske forhold ang. båt/båtplass.
§ 2.3.5 Å betale kontingent og avgifter til rett tid.
§ 2.3.6 Å melde fra til rette vedkommende (komitéleder, -medlem eller vakt) om alle uregelmessigheter.
§ 2.3.7 Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renhold i havna, på opplagsplassen, og i foreningens lokaler.
Utmelding

§ 2.4 Utmelding av foreningen skal sendes skriftlig til styret.

Regelbrudd/konsekvenser

§ 2.5.1 Medlemmer som ikke følger gjeldende vedtekter, regler eller som på annen måte oppfører seg uakseptabelt, kan bli suspendert eller ekskludert fra foreningen.
§ 2.5.2 I slike tilfeller vil medlemmet miste retten til båtplass i samme tidsrom som utestengelsen. Styret avgjør slike saker.
§ 2.5.3. Et medlem som bli suspendert, ekskludert eller mister båtplassen sin etter vedtak i styret, kan anke saken inn for første påfølgende årsmøte, der saken blir avgjort med simpelt flertall. Medlemmet skal ha båtplassen sin til anken er behandlet.

§ 3 KONTINGENT
§ 3.1 Medlemskontingent for kalenderåret skal være betalt innen 30 dagers forfall. Unntak er innmelding for nye medlemmer.
§ 3.2 Ved manglende innbetaling kommer det til purregebyr, kr. 100.-
§ 3.3 Dersom et medlem ikke har betalt etter 2. gangs purring, blir medlemmet tilskrevet med melding om at medlemskapet i foreningen kan bli oppsagt etter vedtak i styret. Ny adgangskode/nøkkelkort vil bli delt ut når kontingenten er betalt.
§ 3.4 Medlemmene kan ved betaling av kontingent selv velge medlemskategori iht. §2.2.

§ 4 MEDLEMMENE SINE RETTER – hvert medlem har rett til:

§ 4.1 Tildeling av en havneplass for egen båt i foreningens havn når betingelsene for det samsvarer med de til enhver tid gjeldende havneregler.
§ 4.2 Mulighet for en opplagsplass for egen båt om vinteren og eventuelt slippsetting i sommerhalvåret når betingelsene for dette samsvarer med de til enhver tid gjeldende regler for havn/opplag.
§ 4.3 Et medlem kan overdra sitt medlemskap til ektefelle, registrert samboer eller barn, det samme gjelder ved medlemmet sin bortgang. Vedkommende tar over medlemmet sine retter.
§ 4.4 Personvern: Foreningen deler medlemmenes navn og adresse med KNBF. En eventuell reservasjon skal være skriftlig per post.

§ 5 FORENINGENS ORGANISERING OG DRIFT

§ 5.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
§ 5.2 Styret leder foreningen ihht. vedtektene mellom årsmøtene.
§ 5.3 Andre komiteer og utvalg kan velges eller utnevnes av årsmøtet eller styret, og utfører oppgaver ihht.instrukser eller de rammene som blir gitt.
§ 5.4 Ledere av alle komiteer og utvalg er ansvarlige for å rapportere til styret om sitt arbeid. Dersom det er vesentlige saker som dukker opp, skal lederen for styret bli informert om dette uten ugrunnet opphold.

§ 6 ÅRSMØTE

Generelt

§ 6.1 Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar.
§ 6.2 Alle medlemmer som har betalt kontingent har møte, tale- og stemmerett på årsmøtet ved personlig frammøte. Innkalling
§ 6.3 Styret innkaller til årsmøtet med minst 21 dagers varsel.
§ 6.4 Innkallingsprosedyre
a) Innkalling blir sendt på E-post til medlemmer som har opplyst slik adresse.
b) Medlemmer uten E-postadresse får tekstmelding på mobiltelefon dersom mobiltelefonnummer er opplyst.
c) Medlemmer uten E-postadresse eller mobiltelefon får skriftlig innkalling.
d) Det blir lagt inn på foreningens hjemmeside informasjon om årsmøte, sted, dato, klokkeslett og varsel om frist for å sende inn forslag til årsmøtet.
§ 6.5 Saksliste blir offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 2 dager før møtet, og blir sendt på E-post til medlemmer som har opplyst slik adresse.
Innmelding av saker til årsmøtet

§ 6.6 Medlemmene har rett til å komme med forslag til forandring i vedtektene, eller ta opp saker som sorterer under foreningen.
§ 6.7 Slike forslag må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet eller den frist som styret setter for slike forslag, men bare dersom slik frist er nærmere årsmøtet.

Vedtak og gyldighet

§ 6.8 Årsmøtet har vedtaksrett.
§ 6.9 Årsmøtet sine vedtak blir gjort med simpelt flertall.
§ 6.10 Ved stemmelikhet avgjør lederen, eller ved lederen sitt fravær, nestlederens stemme i saken.
§ 6.11 Forandringer i vedtektene må ha 2/3 flertall av de frammøtte.
§ 6.12 Gjennomføring av møtet
• Registrering av frammøte.
• Godkjenning av innkalling og sakliste
• Valg av møteleder.
• Valg av referent.
• Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokoll.
• Valg av tellekorps.
• Årsmelding.
• Revidert regnskap.
• Innkomne saker: saker fremmet av styret eller enkeltmedlemmer.
• Fastsette kontingentens størrelse.
• Valg.

Alle valg skal gjøres skriftlig dersom det er forslag på flere personer enn de som skal velges. Ved stemmelikhet skal det avgjøres ved loddtrekning.

§ 6.13 Valg av styre (Skal være 5 faste medlemmer og 2 vararepresentanter)

• Leder, for 1 år.
• Andre styremedlemmer skal velges for 2 år av gangen, dvs. 2 medlemmer hvert år.
• Hvem som skal skiftes ut første gangen skal avgjøres ved loddtrekning.
• 2 nummererte varamedlemmer til styret, for 1 år.

§ 6.14 Valg av havnekomité (Skal være 5 faste medlemmer, her medregnet 1 styremedlem)

Medlemmene av havnekomiteen blir valgt for 2 år av gangen, dvs. 2 medlemmer hvert år. Hvem som skal skiftes ut første gangen skal avgjøres ved loddtrekning. Styret velger selv sin representant på første styremøte etter årsmøtet. § 6.15 Valg av valgkomité (Skal være 3 personer)

Leder blir valgt for 1 år. 1 medlem blir valgt for 1 år og 1 medlem for 2 år.
§ 6.16 Valg av evt. andre komiteer/utvalg etter innstilling fra styret/årsmøtet.
§ 6.17 Valg av revisor, for 1 år.

§ 7 STYRET

§ 7.1 Sammensetting

Foreningens styre skal være 5 faste medlemmer og 2 vararepresentanter. De faste medlemmene skal være: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. § 7.2 Oppgaver og fullmakter

Styret konstituerer seg selv.
Styret leder foreningen ihht. vedtektene mellom årsmøtene.
Det skal ivareta laget sin økonomi og andre interesser, sammen kalle inn til møter, legge frem årsmelding og revidert regnskap på årsmøtet.
Fungerende leder sammen med et annet styremedlem kan etter styrevedtak undertegne kontrakter på foreningen sine vegne.
§ 7.3 Styremøter

Styret blir kallet sammen av lederen når han, eller andre medlemmer i styret finner det nødvendig. Varamedlemmene bør kalles inn til styremøtene for å være oppdatert på foreningens arbeid.
• Første varamedlem har stemmerett dersom ett av styret sine faste medlemmer ikke er tilstede.
• Andre varamedlem har stemmerett dersom to eller flere av styret sine faste medlemmer ikke er tilstede.
Representanter fra foreningens komiteer og utvalg kan innkalles til alle styremøter.
De har da talerett på lik linje med styremedlemmene, men ikke stemmerett.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte, og protokollene skal være tilgjengelige for årsmøtet. Styret har vedtaksrett når minst 3 av styret sine medlemmer er til stede. En av disse skal være den valgte leder eller nestleder.
Ved stemmelikhet avgjør lederen, eller ved lederen sitt fravær, nestlederens stemme i saken.
§ 8 HAVNEKOMITÉ

Sammensetting
§ 8.1 Havnekomiteen kan være inntil 5 faste medlemmer. Oppgaver

§ 8.2 Havnekomiteen konstituerer seg selv innen en uke etter årsmøtet. Og gir melding til styret.
§ 8.3 Havnekomiteen sørger for den daglige driften av bryggeanleggene og havneområdet.
Havnekomiteen rapporterer til styret og arbeider etter styret sine tilvisinger.

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Innkalling

§ 9.1 Styret skal, om det finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemmene krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal gjøres kjent med minst 14 dagers varsel. Innkallingsprosedyre iht. § 6.3 og § 6.4 Saksliste skal legges ved innkallingen. Vedtak og gyldighet

§ 9.2 Det kan bare gjøres vedtak i saker som står på sakslista. Ingen andre saker kan bli behandlet på ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte har vedtaksrett uten hensyn til antall frammøtte medlemmer.

§ 10 FORTOLKNING AV VEDTEKTENE

Fortolking av vedtektene skal avgjøres på årsmøtet, evt. ekstraordinært årsmøte, med simpelt flertall. Det samme gjelder vedtak i forhold det ikke er regler for.

§ 11 ENDRINGER AV VEDTEKTENE

Endringer av vedtektene kan bare vedtas på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Forandringer i vedtektene må ha 2/3 flertall av de frammøtte.

§ 12 OPPLØSING AV FORENINGEN

Foreningen kan oppløses etter forslag fra styret eller 1/5 av medlemmene. Forslaget må være innsendt innen 1. januar og skal legges fram som sak på årsmøtet.
Oppløsing av båtforeningen kan bare vedtas på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall, der minst 50% av A- og B-medlemmene er tilstede.
Dersom det blir gjort vedtak om oppløsing, skal styret sitt forslag til hvordan dette skal utføres opp til behandling direkte, og avgjøres ved simpelt flertall.

Blir oppløsing vedtatt med minst ¾ flertall, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen 3 – tre mnd. For at oppløsing kan skje må vedtaket bli vedtatt på nytt med ¾ flertall. Dersom foreningen blir oppløst, skal foreningens overskuddsmidler tilfalle «Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning». Sammenslutning med annen forening blir ikke godkjent som oppløsing, og skal behandles som vedtektsendring. Medlemmer som er hindret fra å møte, kan før møtet gi skriftlig stemme til styret.

§ 13 NÅR TAR DISSE REGLENE TIL Å GJELDE

Vedtektene med endringer gjelder fra 29. februar 2016, med siste endringer fra august 2019.

nb_NO
nb_NO